'Ha! Poor Baby!' mu...

David Copperfield (Tantor Unabridged Classics)'Ha! Poor Baby!' mused Miss Betsey, with her frown still bent upon the fire. 'Do you know anything?'

Google Translation: FR
'ولز کودک فقیر! ' mused دوشیزه Betsey ، با اخم او هنوز بر خم
آتش است. 'آیا می دانید هر چیزی؟'

گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"4th ، تا او پیاده می رود گفت : جاده ها ، او باید بیشترین مراقبت را نمی
پایمال کردن بر بدن هر یک از مطالب ما را با محبت ، اسب های خود ، و یا
واگن ، و نه گرفتن هر یک از مطالب ما را در دست خود را بدون خود
رضایت.

/ 0 نظر / 3 بازدید