سفرهای گالیور

سفرهای گالیور

شهریور 88
31 پست
مرداد 88
14 پست
کتاب
24 پست
فیلم
25 پست
عکس
25 پست
jonathan_swift
2 پست
intermingled
1 پست
entertaining
1 پست
resembled
1 پست
generally
1 پست
opportunity
1 پست
disposition
1 پست
proclamation
1 پست
astonishment
1 پست
immediately
1 پست
mathematicians
1 پست
encouragement
1 پست
soporiferous
1 پست
unperceived
1 پست
ridiculous
1 پست
violently
1 پست
whereupon
1 پست
advantageous
1 پست
expectation
1 پست
prosperous
1 پست
fortunate
1 پست
discovered
1 پست
determined
1 پست
prepared
1 پست
sleeping
1 پست
dangerous
1 پست
endeavoured
1 پست
resistance
1 پست
resolution
1 پست
داستان
7 پست
ادبیات
7 پست
اینگلیسی
7 پست