سفرهای گالیور

سفرهای گالیور

The author diverts t...
ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٥ 
Gulliver's Travels: AND A Modest Proposal (Capuchin Classics)CHAPTER III. The author diverts the emperor, and his nobility of both sexes, in a very uncommon manner. The diversions of the court of Lilliput described. The author has his liberty granted him upon certain conditions.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
فصل سوم.


نویسنده متمایل امپراتور ، و اصالت خود را از هر دو جنس ، در بسیار
شیوه ای غیر معمول است. diversions از دادگاه Lilliput توصیف کرد.
نویسنده تا به آزادی او را بر اساس شرایط خاص اعطا.

کلمات کلیدی:
 
 
 
"width: 100%;">
Blog Xml Link